457 _͂킪

1. Kami wa waga chikara, waga tsuyoki toride,
   Kurushimi no toki no chikaki tasuke nari.

2. Tatoi chi wa kawari yamayama  wa yuragi
   umi ni utsuru tomo, osoreru koto nashi.

3. Kami no miyako ni wa yutaka ni nagaruru
   Kiyoki kawa arite mitami o uruosu.

4. Yo no tami wa sawagi kuniguni wa yuragu.
@ Kami no mikotoba ni sekai wa ononoku.

5. Chikara no mikami wa warera to tomo nari,
   Yakobu no kami koso waga tsuyoki toride.


߂