459 飼い主わが主よ

1. Kainushi waga Shu yo, mayou warera o
  Wakakusa no nobe ni tomonai tamae.
   Warera o mamorite yashinai tamae,
  Warera wa Shu no mono, Shu no mure nareba..

2. Yoki tomo to narite tsune ni michibiki,
  Mayowaba tazunete tsure  kaeri mase.
   Warera no inori o ukeire tamae,
  Warera wa Shu no mono, tada Shu ni tayoru.

3. Yurushi no michikai, sukui no megumi
   Kiyomuru chikara wa tada Shu ni zo aru
  Warera o aganai inochi o tamau,
  Warera wa Shu no mono, Shu ni arite iku.

4. Shu yo itsukushimi o warera ni mitashi,
   Ima yori mimune o nasashime tamae.
   Warera o awaremu mimegumi fukashi
  Warera wa Shu no mono, tada Shu o aisu.

戻る