460 やさしき道しるべの

1. Yasashiki  michishirube no hikari yo,
  Ieji wa nao mo tooku hi wa kure,
   Sabishiku sasurau mi no
   Yukute o terashi  tamae.

2. Yukusue tooku miru o negawazu,
   Yoromeku waga ayumi o mamorite,
   Hito ashi, mata hito ashi,
   Michibiki yukase  tamae.

3. Yo no sakae to chikara o yorokobi,
   Hokoraka ni waga michi o isogite,
   Munashiku sugoshishi hi o
   Waga Shu yo, wasure tamae.

4. Mimegumi tashika nareba, ima nao
   Waga Shu wa michibiki tamou tabiji o,
   Mikuni no asa ake hajime
   Mikao o aogu hi made.


戻る