461 みめぐみゆたけき

1. Mimegumi yutakeki Shu no te ni hikarete,
 Kono yo no tabiji o ayumu zo ureshiki.
(Refrain)
    Tae naru mimegumi hi ni hi ni uke tsutsu,
    Miato o yuku koso koyonaki sachi nare.

2. Sabishiki nobe ni mo, nigiwau sato nimo,
   Shu tomo ni imashite ware o zo michibiku.

3. Kewashiki yamaji mo, oguraki tanima mo,
   Shu no te ni sugarite yasukeku sugi mashi.

4. Nasubeki waza oe,mimoto ni yuku toki,
   mitasuke tanomite, yorudan o wataran

戻る