462 はてしも知れぬ

1. Hateshi mo shirenu ukiyo no umi no
   Asase aranami iwao no naka o,
   Shu yo, mizusaki no shirube shi tamae.

2. Haha no midorigo nemurasu gotoku,
   Mikoe shizuka ni arashi o osame,
   Shu yo mizusaki no shirube shi tamae.

3. Sashiyuku hamabe majikaku narite,
   Iso utsu nami no sakamaku toki mo,
   Shu yo mizusaki no shirube shi tamae.

戻る