463 わが行くみち

1. Waga yuku michi itsu ikani
   Narubeki ka wa tsuyu shiranedo,
   Shu wa mikokoro nashi tamawan.
(Refrain)
   Sonae tamou Shu no michi o
   Fumite yukan hitosuji ni.

2. Waga kokoro yo,tsuyoku are.
   Hito wa kawari yo wa utsuredo,
   Shu wa mikokoro nashi tamawan.

3. Araumi o mo uchi hiraki,
   Sunahara ni mo mana o furase,
   Shu wa mikokoro nashi tamawan

戻る