466 山路こえて

1. Yamaji koete hitori yukedo,
  Shu no te ni sugareru mi wa yasukeshi.

2. Matsu no arashi, tani no nagare,
   Mitsukai no uta mo kaku ya arinan.

3. Mine no yuki to kokoro kiyoku,
   Kumo naki misora to mune wa suminu.

4. Michi kewashiku yukute tooshi,
  Kokorozasu kata ni itsuka tsukuran.

5. Saredomo Shu yo, ware inoraji,
   Tabiji no owari no chikakare to wa.

6. Hi mo kurenaba, ishi no makura
   Karine no yume ni mo mikuni shinoban.

戻る