473 E̖]݂Ȃ
1. Sekai no nozomi naru Shu yo,
@ Arasoi ni nayami tsutsu
@ Munashiki nozomi ni sugaru
@ Warera ni sukui o tamae.
2. Nozomi no izumi naru Shu yo,
@ Kizu tsukite ue kawaku
@ Warera no kokoro o iyasu
@ Kiyoki seirei  o tamae.
3. Nozomi no shirube naru Shu yo,
@ Samayoeru warera ni mo
@ Tsune ni yukute o shimeshite,
@ Tomo ni ayumase tamae.
4. Jujika no sukui naru shu yo,
@ Tsumibito o maneki tamou
@ Ai no Shu yo, warera o mochii,
@ Mimune  o  nasashime tamae.
5. Nayami to shi o uchi yaburi,
@ Shu wa towa ni osame tamou.
@ Sekai no nozomi naru Shu ni
@ Warera wa shitagai susuman.
߂