474 わが身の望みは

1. Waga mi no nozomi wa jyujika no Shu ni ari,
  Shu Iesu no hoka ni wa yoru beki mono nashi.
(Refrain)
    Warera no Iesu koso sukui no iwa nare,
    Sukui no iwa nare.

2. Kaze ito hageshiku nami tatsu yamiyo mo,
   Mimoto ni ikari o oroshite yasurawan.

3. Kono yo no nozomi no kie yuku toki ni mo,
   Kokoro wa ugokaji, michikai tanomeba.

4. Owari no shirase no rappa no oto kiku toki,
  Shu no gi o matoite mimae ni ware tatan.


戻る