475 あめなるよろこび

1. Ame naru yorokobi seinaru ai yo
  Koyonaku toutoki waga kimi Iesu yo,
 Sukui no megumi o tazusae kudari,
 Ononoku kono mi ni yadorase tamae.

2. Seirei no ibukiyo,ima fuki kitari,
   Nayameru kokoro ni ikoi o tamae.
 Warera o awaremi,tsumi yori hanachi,
 Afureru yorokobi ukesase tamae.

3. Chikara no waga Shu yo, kitari todomari,
 Warera no kokoro ni inochi o tamae.
 Ashita ni yuube ni inori o sasage,
 Sukui no miwaza o utawase tamae.

4. Warera mo aratani tsukuri kaerare,
 Kiyome o uketsutsu,sakae ni susumi,
 Mikuni ni itari te mimae ni fusu hi,
 Mikao no hikari o aogase tamae.

戻る