479 喜びは主のうちに
1.Yorokobi wa Shu no uchi ni,
 Aisuru Iesu yo.
 Kurushimi no kiwami ni mo
 Megumi wa yutaka.
 Shu ni nozomi oku mono wa
 Tokoshie no inochi uke,
 Sukuwareru, Hareruya.
 Ikiru toki,shinu toki mo
 Shu Iesu kara hanasu mono
 Nanimo nai,Hareruya.
2.Yo mo aku mo Tsumi mo shi mo
 Shu ni shihai sare,
 Kurushimi o yorokobi ni
 kaete kudasaru.
 Warera mina kono toki ni
 Takaraka ni Shu o tatae,
 Koe awase,Hareruya.
 Shu o aishi,Shu o agame,
 Yorokobi no koe ageru,
 Kokoro kara,Hareruya.

戻る