484 主われを愛す

1. Shu ware o aisu, Shu wa tsuyokereba,
   Ware yowakutomo osore wa araji.
(Refrain)
    Waga Shu Iesu, waga Shu Iesu,
    Waga Shu Iesu, ware o aisu.

2. Waga tsumi no tame sakae o sutete,
   Ame yori kudari jujika ni tsukeri.

3. Mikuni no kado o hirakite ware o
   Maneki tamaeri, isamite noboran.

4. Waga kimi Iesu yo, ware o kiyomete,
   Yoki hataraki o nasashime tamae.


戻る