487 イェス、イェス
  Iesu, Iesu,
 Shu no ai de watashitachi mitashite kudasai.

1. Deshitachi no ashi Shizukani arai
  Hito ni tsukaeru Shu yo.
 Iesu, Iesu,
 Shu no ai de watashitachi mitashite kudasai.

2. Jinsyu no hedate tachiba no chigai
  Subete o koeru Shu yo.
 Iesu, Iesu,
 Shu no ai de watashitachi mitashite kudasai.

3. Shu no aisareta subete no hito ga
 watashi no tonaribito. 
 Iesu, Iesu,
 Shu no ai de watashitachi mitashite kudasai.

4. Shimobe no you ni tagai ni tsukae
  Iesu to tomoni ayumou.
 Iesu, Iesu,
 Shu no ai de watashitachi mitashite kudasai.

戻る