491 ǐ

1.@Eien no hikari yo,waga kokoro o terashi,

@@Eien  no nozomi yo,me o agesase tamae.

2.@Eien no chikara  yo,waga subete o sasae,

@@Eien  no eichi yo,chie o atae  tamae.


3. 
Eien no inochi yo,shi yori yomigaerase,
@@Eien  no  kagayaki,ware ni shimeshi tamae.

4. 
Eien no seirei,inochi o sosogikomi,
@@Eien  no sukui yo,ware ni kitari tamae.

5. 
Mikoe ni manekare,mimae ni atsumerare,
@@Shitashiku Shu Iesu o aogi miru toki made.

߂