492 み神をたたえる心こそは

1. Mikami o tataeru kokoro koso wa
  Tsumi yori tokareshi yorokobi nare.

2. Kokoro o hikuku shi, mimae ni fusu
  Warera o syukushiteosame tamae.

3. Kokoro o kiyomete Shu o yadoseba
  Ikuru mo shinuru mo Shu to tomonari.

4.  Kokoro o kiyomete ai o mitashi,
    Waga Shu no misugata utsushi tamae.

5.  Itsukushimi fukaki  Shu yo, kitari te,
    Waga mune  ni mina o shirushi tamae.


戻る