494 K̕

1. Gariraya no kaze kaoru atari,
  gkami no mikuni wa chikazukeri,h to,
   tsugerareshi yori sudeni hisashi
  gKitarase tamae, Shu yo, mikuni oh.

2. Tatakai no hi ni ikoi no yo ni,
   Mikuni o shitau atsuki inori,
   Taerukoto naku sasagerarenu.
  gKitarase tamae, Shu yo, mikuni oh.

3. Nikumi, arasoi, ato o tachite,
   heiwa to ai wa sekai ni michi ,
   Mimune no naru wa izure no hika,
  gKitarase tamae, Shu yo, mikuni oh.


߂