495 しずけき祈りの

1. Shizukeki inori no toki wa ito tanoshi.
   Nayami aru yo yori ware o yobi idashi,
   Mikami no moto e to subete no negai o
   Tazusae itarite tsubusa ni tsugeshimu.

2. Shizukeki inori no toki wa ito tanoshi.
   Samayoi idetaru ware o yobi kaeshi,
   Ayauki michi yori tomonai kaerite,
   Kokoromuru mono no wana o nogareshimu.

3. Shizukeki inori no toki wa ito tanoshi.
   Sobiyuru Pisuga no yama no takane yori
   Furusato nagamete noboriyuku hi made,
   Nagusame o atae, yorokobi o mitasu.

戻る