497 ̐̂‚Ƃ

1. Kono yo no tsutome ito sewashiku,
   Hito no koe nomi shigeki toki ni,
   Inori ni shibashi nogare yukite,
   Ware wa kiku nari Shu no mikoe o.

2. Mukashi Shu Iesu no yama ni nobe ni,
   Hito o hanarete kiki tamaishi
   Ito mo tootoki mikami no koe,
   Ima nao hibiku waga kokoro ni.

3. Shu yo, sawagashiki yo no chimata ni,
   Ware o wasurete isoshimu ma mo,
   hosoki mikoe o kikiwake uru
   Shizukeki kokoro atae tamae.


߂