4498 A^A

1.  Michi,shinri,inochi
    Ten ni itaru michi,
    Wakai no shinri,
@@Shi ni katsu inochi no Shu Iesu.  

2.  Makoto no hikari,
    Tenjyou no utage,
    Iyashi no chikara,
    Kono yo ni korareta Shu Iesu.

3.  Tsukinu yorokobi,
    Kagirinai ai,
    Hitotsu no kokoro,
   Subete o ataeru Shu Iesu.


߂