500 神よ、みまえに

1. 
Kami yo,mimae ni yorokobi tsudou

  Warera no inori ukeire tamae.

2.  Megumi yutaka ni kokoro mitasare
  Mina no sakae o utawase tamae.

3.  Seirei ni yori sukui o shimesu
  Inochi no kotoba satorase tamae.

4.  Motomeru mono o misute tamawazu
  Megumi no kami yo,chikara o tamae.

5.  Nayami,kurushimi,yamu toki mo nao
  Shu ni aru megumi yorokobi utae.

戻る