502 光のある間に

1.Hikarino armani arukunaraba
  Hikari no kotachi wa hitotsu to naru.

2.Hikari no arumani arukunaraba
    Shi no tani yuku hi mo osore wa nai.

3.Hikari no arumani arukunaraba
    Ibara no michi sae eikou no michi.

4. Hikari no aru ma ni arukinasai.
    Hikari no mikami ga tomo ni imasu.

戻る