503 ひかりにいます主

1. Hikari ni imasu Shu,
   Warera o  terashite,
   Tsumi no kusari yori
  toki hanachi tamae.

2. Onore no omoi o
   Jujika ni tsukete,
   Kiyoki Shu no gokoku
  kiyoku nashi tamae

3. Yami ni mayou hi mo
  Shu wa waga michi nari.
   Shu tomo ni imaseba,
   Wazawai osoreji.

4. Miato ni shitagai,
 tajirogazu ayuman.
   Shu no kiyoki yama ni
  michibikase tamae.

戻る