504 主よ、み手もて

1. Shu yo, mite mote hikase tamae,
   Tada waga Shu no michi o ayuman.
   Ikani kuraku kewashiku tomo,
   Mimune naraba ware itowaji.

2. Chikara tanomi chie ni tayoru,
   Ware to michi o erabi toraji.
   Yukute wa tada Shu no mimune ni
   Yudane matsuri tadashiku yukan.

3. Shu yo, nomubeki waga sakazuki,
   Erabi torite sazuke tamae.
   Yorokobi o mo kanashimi o mo,
   Mitashi tamou sonomama uken.

4. Kono yo o Shu ni sasage matsuri,
   Kami no kuni to nasu tame ni wa,
   Seme mo haji mo shi mo horobi mo,
   Nani ka wa aran, Shu ni makasete.

戻る