506 すべては主のため

1. Subete wa Shu no tame,tada Shu o utawan.

  Nozomi mo sukui mo tada Shu ni areba.
 

2. Subete wa Shu no tame,tada Shu ni tsukaen.

   Ikanaru chikara mo Shu kara hanasazu.
 

3. Subete wa Shu no tame,tada Shu o aisu.

   Subete o ataeshi jyujika no Iesu o.
 

4. Subete wa Shu no tame,ware wa utawan.

   Shu ni yori hitotsu to naru sono hi made.
戻る