515 きみのたまものと

1. Kimi no tamamono to wakai chikara o
   Kami no mina no tame subete mochii yo.
   Shu Iesu wa sakidachi susumi yukareru,
   Tamerawazu ni yuke.Ato ni tsuzuite.
(Refrain)
   Kimi no tamamono to wakai chikara o
   Shu no waza no tame ni subete sasage yo.

2. Kimi no tamashii o subete sasagete
   Kami ni houshi suru hibi o motome yo.
   Hito no yo ni Kami wa miko o ataeta,
   Kimi wa Kami no tame nani o sasageru.

3. Donna yoi waza mo Kirisuto・Iesu no
   Jujika no ai ni wa kuraberarenai.
   Kimi no tsumi toga o subete yurushite
   Aganai no waza o Shu wa nashitogeta.

戻る