518 主にありてぞ

1. Shu ni arite zo ware wa ikuru,
   Ware Shu ni, Shu ware ni arite yasushi.

2. Shu ni arite zo ware shi o mukaen,
   Shu ni aru shi koso wa inochi nareba.

3. Ikuru mo yoshi, shi mo mata yoshi,
   Shu ni aru megumi ni kawari wa nashi.

4. Ware Shu ni ari, Shu  ware ni ari,
   Ikuru mo shinuru mo tada Shu no tame.

戻る