520 真実に清くいきたい

1. Shinjitsu ni  kiyoku iki tai,
   Seijitsuna tomo no tame ni.
   Osorezu tsuyoku aritai,
   Nasubeki waza no tame ni.

2. Makoto no tomo to nari tai,
   Tomo naki hito no tomo to.
   Ataete mukui motomenu
  
Makoto no ai no hito to.

3. Kenkyo ni susumi yukitai,
   Yowasa o jikaku shitsutsu.
   Yukute wa nao tooku temo
   Kokoro o takaku ageyou.

戻る