521 とらえたまえ、われらを

1. Torae tamae, warera o,

   Shu yo, mikokoro shimeshite,
   Hibi makoto o oshiete,
   Hanachi tamae, tsumi yori.

2. Torae tamae, warera o,
   Yadori tamae, warera ni.
   Towa no ai o sosogite,
   Chi o mikuni to shitamae.

3. Torae tamae, warera o,
   Mite no uchi ni mamorite,
   Mataki michi ni michibiki,
   Yukase tamae, waga Shu yo.

4. Torae tamae, warera o,

   Mitashi tamae, seirei o.
   Waga subete o sasagete,
   Shu no mimune ni shitagawan.


戻る