525 主なるイエスは
1. Shunaru Iesu wa waga yorokobi,homare nari.
 Hisashiku Shu o ware wa shitai,machinozomu.
 Kami no kohitsuji,

 Waga hanamuko naru Shu o yorokobu.


2. Mitsubasa mote,ware o ooi,mamoritamou,

 Nani o osoren,tatoi akuma odosu tomo.
 Yomi no chikara ga ware ni semaru tomo
 Shu tomo ni ari.


3. Wakare tsugeyo,sugiyuku yo no munashisa ni.

 Wakare tsugeyo, yo no izanai,yo no homare.
 Ware wa motomezu kuchiru yo no sakae.
 Iesu ni tayoran

4. Sare,kanashimi,waga yorokobi,Shu wa kimasu.
 Shu ni aritewa waga kanashimi,yorokobi ni.
 Seme to soshiri no yo ni ware wa taete,
 Shu o yorokobu.

戻る