526 苦しみ悩みの
1. Kurushimi nayami no kiwami ni aru toki,
  Nogareru michi naku, tasuke mo erarezu,
 

2. Makoato no miKami ni sukui o motomete

 
Sasageru inori wa warera no nagusame. 

3. Okashita ayamachi kokor kara kuite,

 
Awaremi no Kami no mikao o aogeba, 
.
4. Kami wa miko Iesu no torinashi ni kotae,

  Sukui no megumi o ataete kudasaru.
 

5. Kono hi mo mimae ni atsumaru warera wa
  Subete no nageki o Shu no te ni yudaneru.
 

6. Megumi no miKami yo,tsumi ni me o tomezu,

  Tomoni ite aku o touzakete kudasai.


7. Yorokobi to kansya ni afureru warera wa
  Mikotoba o shinji, taezu Shu o utaou.

戻る