527 み神のみわざは

1.  Mikami no waza wa subete tadashii.
 Mikokoro no mama ni shitagai yukou.

 Shu koso wa waga Kami,nayami no toki no
 Watashi no tasuke. 

2.  Mikami no waza wa subete tadashii.

 Watashi no nayami to yamai o iyashi,

 Watashi o kaerimi,mikokoro ni tome

 Nagusame rareru.
 

3.  Mikami no waza wa subete tadashii.

 Nomubeki sakazuki kurushiito shitemo

 Tamerau koto naku Shu yori ukereba

 Yorokobi to naru.
 

4.  Mikami no waza wa subete tadashii.

 Kanashimi to shi to no arashi fuitemo

 Shu wa chichi no you ni, miude ni daite

 Watashi o mamoru.


戻る