529 主よ、わが身を

1. Shu yo, ware o ba torae tamae,

   Saraba waga  kokoro toki hanataren.
   Waga tsurugi  o kudaki tamae,
   Saraba waga ada ni uchikatsu o en.

2. Waga kokoro wa sadaka narazu,
   Fuku kaze no gotoku taezu kawaru.
   Shu yo, mite mote hikase tamae,
   Saraba naoki michi fumi yuku o en.

3. Waga chikara wa yowaku tomoshi,
   Kuraki ni samayoi michi ni nayamu.
   Kiyoki kaze o okuri tamae,
   Saraba ai no hi wa uchi ni zo moen.

4. Waga subete wa Shu no mono nari,
   Shu wa waga yorokobi, mata sachi nari.
   Seirei mote mitashi tamae,
   Saraba tokoshie no yasuki o uken.


戻る