530 主よ、こころみ

1. Shu yo, kokoromi ukuru ori,

  Inori tamae waga tame ni.
   Kokoro osore au toki mo,
   Ai no mikao muke tamae.

2. Yo no takara wa me o ubai,
   Yono homare ga sasou toki,
   Jujika no Shu no mikurushimi o
   Shimeshi tamae waga mune ni.

3. Wazurawashiki yo no waza ni,
   Yaruse mo naki kanashimi ni,
   Nao hisomeru miitsukushimi o
   Misase tamae ayamatazu.

4. Chiri yori naru kono wagami,
   Chiri ni kaeru sono toki mo,
   Shu yo, mikao o aogimi tsutsu
   Yukase tamae mimoto e to.

戻る