531 主イェスこそわが望み

1. Shu Iesu koso waga nozomi,
   Waga akogare,waga uta.
   Hiru mo yoru mo michibiku
  Waga hikari, waga chikara.

2. Shu Iesu koso waga tsurugi,
   Wagayorokobi,waga tate,
   Tada shu koso ga waga kami,
   Waga takara, waga subete.

3. Kokoromi no yo ni arite
  Tsumi no chikara, shi no yami
  Torikakomite semaredo
  Nao shu koso,waga nozomi.

戻る