534 キリストの使者たちよ

1. Kirisuto no shishatachi yo,
   Tsumi to shi no yo ni mukai,
   Yoi shirase nobe tsutae,
  Totonoeyo, Shu no michi o.

2. Sabaku nimo areno nimo,
   Sakamaku araumi nimo
   Shinkoo motte takumashiku,
   Hiraki yuke, Shu no michi o.

3. Yokoshima wa nao nokori,
   Aku no yami fukaku temo,
   Mikotoba ni michibikare,
   Susumi yuke, Shu no michi o.

4. Shu no tami wa tsuyomerare,
   Yakusoku wa hatasarete,
   Heiwa no Shu nosyouri no hi,
   Home utae, misakae o.

戻る