535 正義の主イェスに

1.  Seigi no Shu Iesu ni shitagai yuki,
 Chi ni somu mihata ni tsuzuku wa dare.
 Nigaki sakazuki mo mayowazu uke,
 Jyujika o ninaite shitagau mono.
2.  Ishi mote utarete taoretsutsu mo,
 Shi no Kanata ni tatsu shu o aogite,
 Hakugai suru mono nao mo yurushi
 Inorishi seito ni tsuzuku wa dare.

3.  Waga shu ni erabare seirei uke,
 Tsurugi mo honoo mo shishi no kiba mo
 Osorezu nogareau tajirogazu ni,
 Susumishi mideshi ni tsuzuku wa dare.

4.  Kurushimi nayami o koete kitaru
 Ou ni aru hitobito,mimae ni tatsu
 Kami no miza kakomi tatae utau
 Seito no taudoi ni kuwae tamae.

戻る