551 朝の光 闇をはらい

1. Asa no hikari yami o harai hi wa nobori

  Watashitachi ni motarashimasu.yorokobi o.
 

2. Kurai yoru no ononoki kara mamorareta

  Shu no chikara o kokoro komete tataemasu.
 

3.   Koe o awase Shu no megumi o utaimasu.

  Shu ga watashi o misutenai you ni inorimasu.
 

4. Ataerarta tamamono mina ikasutame

  Shu no keikaku kokoro ni tome,susumimasu.
 

5. Manabi no toki Shu no michibiki motomemasu.

  Makoto no michi kiwameru tame,hagemimasu.

戻る