553 キリストがわけられた

     Kirisuto ga wakerareta pan ni kanshya

Syu no ai ga minna o tomodachi ni suru戻る