559 Aׂ͂

1. Miyo, yo wa subete Kami  ni somuki,
   Mina o osoruru omoi wa kie,
   Seigi to ai wa fumi nijirarete,
   Tsumi to fusei wa sekai ni mitsu.

2. Kami o tanomeru mitami naredo,
   Sugiyuku mono ni madowasarete,
   Makoto o mamoru chikara wa yowaku
   Aku to tatakau sonae mo nashi.
3. Imakoso Kami no maneki ukete,
   Warera wa samete asa ni yuu ni,
   Shu no mikokoro o hitasura motome,
   Ou no kitaru hi o nozomite matsu.

4. Kitarase tamae,Shu yo,Mikuni o,
   Seirei no Kami kudari tamae.
   Inochi to ai to dhikara ni michite
   Iesu yo,futtabi kitaritamae.

߂