565 働く人びと

1.Hataraku hitobito Shu Iesu ni shitagai,
  Mikokoro no mama ni yorokobi tsutome yo.

2.Kono yo no sakae wa yume yori hakanai,
   tokoshie no kuni o nozonde tsutome yo.

3.Nozomi o ushinai mayou  hito no tame,
   Sukio no hikari o tayasazu kakage yo.

4.Ate mo naku samayou kono yo no hitobito,
   Mimoto ni atsume yo.yoru no kuru mae ni.

5.Tsutome o nashitogete furusato ni ikoi
  Yorokobi no koe ni watashi wa mezameru.

戻る