566 むくいを望まで

1. Mukui o nozomade
   Hito ni atae yo,
   Ko wa Shu no toutoki
   Mimune narazu ya.
   Mizu no e ni ochite,
   Nagareshi tane mo,
   Izuko no kishi ni ka
   Oitatsu mono o.

2. Asaki kokoro mote
   Koto o hakarazu,
   Mimune no mani mani
   Hitasura hageme.
   Kaze ni orare shi to
   Mieshi wakaki no,
   Omowanu kokage ni
   Hito mo ya yadosan.

戻る