567 ナルドの香油

1. Narudo no kouyu sosoide
   Shu ni tsukaeta Maria o
   Omoi okoshi,watashi no ai
  Sasage masu Shu Iesu yo.

2. Yowaki hito ni chikara o,
   Kurai yo niwa hikari o
   Wakeau tame kono watashi o
  Sasage masu Shu Iesu yo.

3. Nageku hito ni nozomi o
   Namida no chi ni  heiwa o
   Tsugeru tameni kono watashi o
  Sasage masu Shu Iesu yo

4. Kono yo no waza hatashite
    Shu no mimoto ni kaeru hi
    Heiwa no uchi ni Shu yo,watashi o
    ukeirete kudasai


戻る