568 朝日はのぼり

1. Asahi wa nobori,sora ni uta hibiki,
  Daichi no yorokobi megumi ni odoru.

2.Kami ga ataeru ai no okurimono,
  Kurushimi nageki to gisei o himeru.

3.Ai wa oshimazu subete o ataeru.
  Subete sosogidashi subete  o kakeru.

4.Warera o ikashi jiyuu o ataete
  Yutaka ni suru tame, ai wa kurushimu.

5.Ki ni kakerareta Shu ga kami o shimeshi,
  Ibara no kanmuri sono ai kataru.

6.Kono hito koso wa makoto no kami no ko,
  Itamu sono ude de sekai o sukuu

戻る