571 いつわりの世に

1. Itsuwari no yo ni wakare o tsugen.
Tsumi to husei o ware wa nikumu.
Tsukaeshi mono ni mukuite Shyu wa
Sumawase tamou,towa no kuni ni.

2. Kami no ko Iesu yo, oshie tamae.
Ikani kurushimi shinobu bekika.
Yowaki kokoro o sasae tsuyome,
Heia no uchi ni yukase tamae.

3. Tsune ni kawarazu  Shyu no jyujika wa
Kagayaki terasu, waga kokoro o.
Nayami no toki no  nagusame naru
Shyu Iesu no mikao  shimeshi tamae.

4. Kurushimi nayami  Shyu wa shirizoke,
Michikara o mote ware o tsuyome,
Megumi no uchi ni waga tamashii
Shyu wa hutokoro ni idaki tamou. 

5. Toutoki Shyu Iesu yo, ima,waga na o
Inochi no humi ni shirushi tamae.
Shyu Iesu no ai ni musubare tsutsu
Ware wa ikowan, Shyu no kuni nite.
戻る