572 主をあがめよ

1. Shu o agameyo, shisubekimono.
 Kansya o sasage, syouri o utae.
 Kokoro takaku age, yorokobi, yorokobe.

2. Tsumibitora no aganainushi,
 Ou naru Iesu wa ten ni zashi tamou.
  Kokoro takaku age, yorokobi, yorokobe.

3. Itsukushimi to makoto no Kami,
  Iesu no kuni wa towa ni sakaen.

  Kokoro takaku age, yorokobi, yorokobe.

4. Owari no toki shimobetachi o
  Ou wa mikuni e michibiki tamou.

  Rappa wa narihibikan. nozomite, yorokobe.

戻る