579 主を仰ぎ見れば

1.Shu o aogi mire ba furuki ware wa,
    Utsushi yo to tomo ni toku sari yuki,
    Ware naranu ware no araware kite,
    Mizuya ame tsuchi zo aratamareru.

2.Utsukushi no miyako, Erusaremu wa
    Ima koso kudari te ware ni ki tsure.
    Shu tomo ni imase ba tsukinu sach wa
    Kiyoki kawa no goto wakite nagaru.

3.Uruwashi shitawashi towa no mikuni,
   Urara ni megumi no hikage sase ba,
   Inochi no ko no mi wa minori shigeku,
   Mohaya shi no kage mo nayami mo nashi.

4.Tsuyu hodo isao no aranu mi o mo
   Kiyomete mikuni no yotsugi to nashi,
   Kagayaku makuya ni sumase tamou
   Waga Shu no ai koso kagiri nakere.


戻る